Thông báo họp toàn Khoa

KHOA VĂN HỌC

THÔNG BÁO HỌP TOÀN KHOA

Thực hiện Công văn số 849 XHNV/TC của Nhà Trường về việc triển khai quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, Chi ủy - Ban chủ nhiệm Khoa kính báo và quyết định triệu tập cuộc họp toàn thể CBVC trong Khoa.

Thời gian: 9h00, sáng Thứ Hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012.

Địa điểm: Phòng họp Khoa.

Thành phần: Toàn thể CBVC trong Khoa.

Nội dung:

+Chi ủy – Ban chủ nhiệm báo cáo về quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của Khoa.

+Lấy phiếu giới thiệu của CBVC trong Khoa cho các chức danh Chủ nhiệm Khoa, các Phó chủ nhiệm Khoa.

Kính đề nghị CBVC toàn Khoa đến họp đông đủ.

Xin trân trọng cám ơn.

                                                                       CHI ỦY – BAN CHỦ NHIỆM

Top