GS. Hoàng Như Mai

GS. HOÀNG NHƯ MAI

I. Sơ lược lí lịch   

 • Năm sinh: 1919
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học hàm: Giáo sư
 • Chức danh: Giảng
...

GS. Hoàng Xuân Nhị

GS. HOÀNG XUÂN NHỊ

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1914
 • Nơi sinh: Hà Tĩnh
 • Chức danh: Giáo sư, Giảng viên Cao
...

GS. Lê Đình Kị

GS. LÊ ĐÌNH KỊ

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1923
 • Nơi sinh: Quảng Nam
 • Chức danh: Giáo sư, Giảng
...

GS. Nguyễn Kim Đính

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1931
 • Nơi sinh: Thanh Hoá
 • Học hàm: Giáo sư
 • Chức danh: Giảng viên Cao
...

GS. Trần Ngọc Vương

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1956
 • Nơi sinh: Quảng Bình
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Giáo sư
 • Đơn vị
...