TS. Nguyễn Huy Hoàng

I. Sơ lược lí lịch

  • Năm sinh: 1955
  • Nơi sinh: Hà Tĩnh
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Đơn vị
...

TS. Nguyễn Thu Thủy

I. Sơ lược lí lịchkhoavan 60nam 056

  • Năm sinh: 1972

  • Nơi sinh: Hà Nội

  • Học vị: Tiến sĩ

  • Chức danh: Giảng viên

  • Đơn vị

...