Trần Vĩnh

I. Sơ lược lí lịch

  • Học vị: Cử nhân
  • Chức danh: Giảng viên
  • Thời gian công tác tại Trường: từ 1966 -
...

TS. Diêu Thị Lan Phương

I. Sơ lược lí lịchkhoavan 60nam 050

  • Năm sinh: 1979

  • Nơi sinh: Nghệ An

  • Học vị: Tiến sĩ (bảo vệ năm 2011)

  • Chức danh:

...

TS. Đỗ Thu Hiền

LÝ LỊCH KHOA HỌC


khoavan 60nam 042

1. Họ và tên:               Đỗ Thu Hiền                          

2. Năm sinh:                    1978                      3. Giới tính:   Nữ

4. Nơi sinh:           Hà

...

TS. Lê Ngọc Mai

TS. LÊ NGỌC MAI

I. Sơ lược lí lịch

  • Học vị: Tiến sĩ
  • Chức danh: Giảng viên chính
  • Thời gian công tác
...