ThS. Nguyễn Thanh Diên

I. Sơ lược lí lịchkhoavan 60nam 047

  • Năm sinh: 1973
  • Nơi sinh: Nghệ An
  • Học vị: Cử nhân
  • Chức danh: Giảng viên
  • Đơn vị
...