PGS.TS Trần Đình Hượu

PGS.TS TRẦN ĐÌNH HƯỢU

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1927
 • Nơi sinh: Nghệ An
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức
...

PGS.TS Trần Khánh Thành

khoavan 60nam 009

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1957
 • Nơi sinh: Nghệ An
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Đơn
...

PGS.TS Võ Quang Nhơn

PGS.TS VÕ QUANG NHƠN

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1929
 • Nơi sinh: Quảng Ngãi
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức
...

PGS.TS. Đào Duy Hiệp

1. Sơ yếu lí lịchkhoavan 60nam 016

Năm sinh: 18 - 5 - 1953

Nơi sinh: Quán Thánh, Hà Nội

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

...

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn

I. Sơ lược lí lịch khoavan 60nam 006

Năm sinh: 1966

Nơi sinh: Hải Phòng

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó Giáo sư

...