GV. Tào Văn Hón

I. Sơ lược lí lịch

 • Chức danh: Giảng viên

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Việt Nam
...

GV. Trần Thúc Việt

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1953
 • Nơi sinh: Nghệ An
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh: Giảng viên
...

GVC. Bùi Việt Thắng

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1951
 • Nơi sinh: Hà Tĩnh
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh: Giảng viên
...

GVC. Cao Vũ Trân

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1955
 • Nơi sinh: Nam Định
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh: Giảng viên
 • Đơn
...

GVC. Trần Văn Hinh

  khoavan 60nam 034I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1954

 • Nơi sinh: Thanh Hoá

 • Học vị: Cử nhân

 • Chức danh: Giảng viên

...