GS.VS Phan Cự Đệ

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1933
 • Nơi sinh: Nghệ An
 • Chức danh: Giáo sư, Viện sĩ, Giảng viên Cao
...

GV. Đỗ Tiến Thắng

1. Sơ yếu lí lịchkhoavan 60nam 018

 • Năm sinh: 1956

 • Nơi sinh: Thanh Hoá; Quê quán: Nam Định

 • Học vị: Cử nhân

 • Chức

...

GV. Hoàng Công Anh

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1939
 • Nơi sinh: Hà Tây
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh: Giảng viên
 • Thời gian
...

GV. Lê Anh Tuấn

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1949
 • Nơi sinh: Thanh Hoá
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh: Giảng viên
...

GV. Lê Đắc Đô

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1953
 • Nơi sinh: Hà Nam
 • Học vị: Cử nhân
 • Chức danh: Giảng viên
 • Đơn vị
...