PGS.TS Nguyễn Văn Thịnh

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1942
 • Nơi sinh: Thái Bình
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Phó Giáo sư
...

PGS.TS Phạm Gia Lâm

1. Sơ lược lí lịchkhoavan 60nam 036

 • Năm sinh: 1952
 • Nơi sinh: Thái Bình
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Đơn vị
...

PGS.TS Phạm Thành Hưng

khoavan 60nam 012

1. Sơ lược lí lịch

 • Họ tên: Phạm Thành Hưng
 • Năm sinh: 1954
 • Nơi công tác: Khoa Văn học
 • Thời gian công tác
...

PGS.TS Phạm Văn Khoái

I. Sơ lược lí lịchkhoavan 60nam 044

 • Năm sinh: 1956

 • Nơi sinh: Thái Bình

 • Học vị: Tiến sĩ

 • Chức danh: Phó Giáo sư

...