Quyết định trao tặng Học bổng Phan Cự Đệ năm học 2009-2010

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
KHOA VĂN HỌC
---------
Số: 05 KV/ĐT-CTSV
V/v Tặng học bổng Phan Cự Đệ năm học 2009-2010
Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

V/v Trao tặng Học bổng Phan Cự Đệ năm học 2009-2010

CHỦ NHIỆM KHOA VĂN HỌC

- Căn cứ Quy định Công tác sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2875/QĐ-CTHSSV ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

- Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Khoa Văn học hệ chính quy khóa QH-2006-X, QH-2007-X, QH-2008-X trong năm học 2008-2009

- Căn cứ đề nghị của Trợ lý Đào tạo và Trợ lý Chính trị và Công tác sinh viên

- Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét duyệt Học bổng Phan Cự Đệ Khoa Văn học họp vào ngày 24/9/2009

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng Học bổng Phan Cự Đệ, mỗi học bổng giá trị 1.000.000 đồng cho 5 sinh viên có kết quả học tập loại Giỏi; 3 sinh viên là cán bộ Lớp, Đoàn, Hội có thành tích học tập tốt; 2 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt của các khóa học QH-2006-X, QH-2007-X, QH-2008-X.

(có danh sách kèm theo)

Điều 2: Các ông (bà) Trợ lý Đào tạo, Trợ lý Chính trị và Công tác sinh viên, Bộ phận Tài vụ Khoa, Cố vấn học tập các lớp và 10 Sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ NHIỆM KHOA

(đã ký)

PGS.TS Hà Văn Đức

-------------------------------

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG PHAN CỰ ĐỆ NĂM HỌC 2009-1010


TT

Họ và tên

Lớp

Điểm TBCHT

Ghi chú

1.

Lê Thị Thu Hảo

K51 Văn học CLC

3.58

Sinh viên Giỏi

2.

Nguyễn Thị Linh Nga

K52 Văn học

3.37

Sinh viên Giỏi

3.

Nguyễn Thị Nhiệm

K53 Văn học

3.42

Sinh viên Giỏi

4.

Trần Đăng Trung

K53 Văn học CLC

3.43

Sinh viên Giỏi

5.

Trần Thị Nữ

K53 Hán Nôm

3.45

Sinh viên Giỏi

6.

Nguyễn Thị Mơ

K51 Văn học CLC

3.52

Cán bộ Đoàn

7.

Bùi Anh Chưởng

K51 Hán Nôm

3.67

Cán bộ Đoàn học Xuất sắc

8.

Phạm Thúy Hằng

K52 SPNV

3.26

Cán bộ Lớp

9.

Nguyễn Thị Huệ

K51 Văn học

3.38

Sinh viên khó khăn

10.

Trần Thị Thoan

K51 Văn học CLC

3.48

Sinh viên khó khăn

Danh sách gồm 10 sinh viên