Quyết định trao tặng Học bổng Tố Hữu năm học 2009-2010

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA VĂN HỌC
---------
Số: 06 KV/ĐT-CTSV
V/v Tặng học bổng Tố Hữu năm học 2009-2010
Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

V/v Trao tặng Học bổng Tố Hữu năm học 2009-2010

CHỦ NHIỆM KHOA VĂN HỌC

- Căn cứ Quy định Công tác sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2875/QĐ-CTHSSV ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

- Căn cứ kết quả học tập của Nghiên cứu sinh và Học viên cao học đang học tập tại Khoa Văn học; Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Khoa Văn học hệ chính quy khóa QH-2006-X, QH-2007-X, QH-2008-X trong năm học 2008-2009; Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2009 của sinh viên khóa QH-2009-X

- Căn cứ đề nghị của Trợ lý Đào tạo và Trợ lý Chính trị và Công tác sinh viên

- Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét duyệt Học bổng Tố Hữu Khoa Văn học họp vào ngày 24/9/2009

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng Học bổng Tố Hữu, mỗi học bổng giá trị 1.000.000 đồng cho 2 Nghiên cứu sinh và Học viên cao học có kết quả học tập Giỏi; 9 sinh viên có kết quả học tập loại Giỏi và Xuất sắc; 4 sinh viên là cán bộ Lớp, Đoàn, Hội có thành tích học tập tốt; 4 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt của các khóa học QH-2006-X, QH-2007-X, QH-2008-X; 1 sinh viên khóa QH-2009-X có kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2009 (có danh sách kèm theo)

Điều 2: Các ông (bà) Trợ lý Đào tạo, Trợ lý Chính trị và Công tác sinh viên, Bộ phận Tài vụ Khoa, Cố vấn học tập các lớp và 20 Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ NHIỆM KHOA

(đã ký)

PGS.TS Hà Văn Đức


DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG TỐ HỮU NĂM HỌC 2009-1010

TT

Họ và tên

Lớp

Điểm TBCHT

Ghi chú

1.

Hoàng Cẩm Giang

NCS Khóa 2008-2011

8.93

CBGD Khoa Văn học

2.

Nguyễn Phúc Anh

HVCH Khóa 53

8.5

CBGD Khoa Văn học

3.

Nguyễn Thị Thanh Thủy

K51 Văn học

3.48

Sinh viên Giỏi

4.

Nguyễn Thị Hằng Ngần

K51 Văn học

3.41

Sinh viên Giỏi

5.

Nguyễn Thị Hiền

K51 Hán Nôm

3.63

Sinh viên Xuất sắc

6.

Nguyễn Hoàng Cúc

K52 Văn học

3.50

Sinh viên Giỏi

7.

Phạm Thị Quỳ

K52 Văn học CLC

3.47

Sinh viên Giỏi

8.

Đào Thị Huệ

K52 Hán Nôm

3.21

Sinh viên Giỏi

9.

Phạm Thị Phương Nhung

K52 SPNV

3.46

Sinh viên Giỏi

10.

Nguyễn Thị Hà

K53 Văn học

3.49

Sinh viên Giỏi

11.

Phạm Ngọc Lan

K53 Văn học CLC

3.57

Sinh viên Giỏi

12.

Lưu Công Luật

K51 Văn học

3.05

Cán bộ Đoàn

13.

Nguyễn Thùy Linh

K51 Văn học CLC

3.63

Cán bộ Lớp học Xuất sắc

14.

Vũ Thị Vân Anh

K52 Văn học

3.26

Cán bộ Lớp

15.

Phùng Thị Miền

K53 Văn học

3.20

Cán bộ Lớp

16.

Nguyễn Thị Hồng Vân

K52 Văn học

3.10

Sinh viên khó khăn

17.

Nguyễn Thị Thanh Thùy

K53 Văn học CLC

3.38

Sinh viên khó khăn

18.

Lã Thị Dung

K53 Văn học

3.11

Sinh viên khó khăn

19.

Phạm Thị Hoa

K53 Hán Nôm

3.16

Sinh viên khó khăn

20.

Phạm Thị Huyền Trang

K54 Văn học CLC

26 điểm

Thủ khoa khối C


Danh sách gồm 20 sinh viên