Ngôn ngữ học lịch sử tiếng Hán: Một hướng tiếp cận mới

Jerry L. Norman, W. South Coblin

Tóm tắt: Có rất nhiều điểm đáng đặt nghi vấn trong mô thức nghiên cứu lịch sử Hán ngữ hiện hành, cũng như trong vấn đề phương pháp luận về ngôn ngữ học lịch sử. Nhất là trong lĩnh vực phương pháp luận, người ta đã dần từ bỏ việc nghiên cứu các dạng thức khẩu ngữ thực tế của Hán ngữ ở nhiều không gian và thời gian khác nhau, để thay thế vào đó là việc gần như chỉ đơn thuần tập trung vào chú thích các bộ phận hay “hệ thống” trừu tượng các tư liệu ngữ văn. Vì vậy rất cần phải định hướng để đi đến một cách tiếp cận mới, đặt trọng tâm vào đối tượng thích đáng, đó là nghiên cứu so sánh về lịch sử phương ngôn tiếng Hán.

Tác giả: Jerry L. Norman, Giáo sư Trường Đại học Washington (University of Washington); W. South Coblin, Giáo sư Trường Đại học Iowa (University of Iowa), Mĩ.

Nguồn dịch: Jerry L. Norman, W. South Coblin: “A New Approach to Chinese Historical Linguistics”, in trong: Journal of the American Oriental Society, Vol. 115, No. 4. (Oct.-Dec., 1995), pp. 576-584; khi dịch cũng tham khảo bản dịch tiếng Trung Quốc: 罗杰瑞 (Jerry Norman), 柯蔚南 (South Coblin): “汉语历史语言研究的新方法”, Chu Khánh Chi 朱庆之 dịch, Trương Vĩnh Ngôn 张永言 hiệu đính, in trong 汉语史研究集刊, 第一辑, 成都: 巴蜀书社, 1998, tr. 674-691).

Người dịch: Nguyễn Tuấn Cường. Dịch xong tháng 9/2007. Trong bản dịch, những phần trong ngoặc vuông […] là của người dịch. Bản dịch tiếng Việt đã đăng trên Tạp chí Hán Nôm, số 5/2008, tr. 38-54.

Ghi thêm của người dịch: xin đọc thêm các bài viết trao đổi từ hai phía như sau:

1. Pulleyblank, E.G. [Giáo sư Đại học British Columbia]. 1998. “Qieyun and Yunjing: The Essential Foundation for Chinese Historical Linguistics” [Thiết Vận Vận Kính: Nền Tảng Thiết Yếu Của Ngôn Ngữ Học Lịch Sử Tiếng Hán], in trong: Journal of the American Oriental Society, Vol. 118, No. 2, pp. 200-216.

2. Coblin W. South. 2003. “The Chiehyunn System and the Current State of Chinese Historical Phonology” [Hệ Thống Thiết Vận Và Hiện Trạng Của Ngành Âm Vận Học Lịch Sử Tiếng Hán], in trong: Journal of the American Oriental Society, Vol. 123, No. 2, pp. 377-383.

3. Tiết Phụng Sinh [薛凤生 – Hsueh F. S., Giáo sư Đại học Bang Ohio]. 2003. “中国音韵学的性质与目的: 从两个事件说起” [Tính Chất Và Mục Đích Của Âm Vận Học Trung Quốc: Nhận Xét Từ Hai ‘Sự Kiện’], in trong:《古汉语研究》第二期, tr. 2-7. Xem bản dịch tiếng Việt đăng tại Tạp chí Hán Nôm, số 5/2008, tr. 55-66, Nguyễn Tuấn Cường dịch.

*

*          *

(Xin đọc toàn văn bản dịch trong file PDF đính kèm bên dưới.

Bản dịch này là tài liệu cho môn học Âm vận học tiếng Hán của ngành Hán Nôm)

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Norman & Coblin. Am van hoc 1995 (ban dich tieng Viet, 2008).pdf)Norman & Coblin. Am van hoc 1995 (ban dich tieng Viet, 2008).pdf 277 kB2010-02-22 16:262010-02-22 16:26
Top