Thông báo: Lịch thi hết môn SĐH lớp CH Văn (QH-2012) và Hán Nôm (QH- 2011 & 2012)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA VĂN HỌC

 
   
 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                 Hà Nội ngày 14 tháng 1 năm 2014
LỊCH THI HẾT MÔN SAU ĐẠI HỌC

LỚP CH VĂN K57 (QH – 2012) VÀ CH HÁN NÔM K56, 57 (2011, 2012)

Thời gian: 18h00 đến 21h00

  1. 1.LỚP CH VĂN K57 (QH – 2012 - X)

STT

Ngày thi

Môn thi

Phòng

Lớp

Cán bộ coi thi

1

20/1/2014

Các bình diện thẩm mĩ của văn học Trung đại Việt Nam

306 G

QH-2012 – X

Chuyên ngành VHVN, LLVH

Nguyễn Thanh Diên

Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Như Trang

2

21/1/2014

Thể loại phê bình trong văn học Việt Nam

306 G

QH-2012 – X

Chuyên ngành Văn học VN

Nguyễn Thanh Diên

Nguyễn Thanh Tâm

  1. 2.LỚP CH HÁN NÔM K56, 57 (QH – 2011, 2012 – X)

 

STT

Ngày thi

Môn thi

Phòng

Lớp

Cán bộ coi thi

1

21/1/2014

Chữ Nôm và một số vấn đề lịch sử tiếng Việt

306 G

QH-2011 – X,

QH-2012-X

Nguyễn Như Trang

 

 

                                                                           CHỦ NHIỆM KHOA                   

(Đã ký)

   PGS.TS Đoàn Đức Phương

Top