Thông báo: Lịch học Cao học Văn K 2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA VĂN HỌC

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

------------------                                      

Hà Nội, ngày   13 tháng 12 năm 2013LỊCH HỌC CAO HỌC VĂN K2012

 


STT

TÊN HỌC PHÂN

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN HỌC

GIẢNG ĐƯỜNG

Chuyên ngành

Lưu ý

1

Mối quan hệ folklore và văn học

GS.TS Lê Chí Quế

Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, từ 18h00 đến 20h00 17/12/2013 đến 2/1/2014

306 G

Cao học Văn K2012 chuyên ngành Văn học VN và VHDG

 

                                                                   

CHỦ NHIỆM KHOA


(Đã ký)


         PGS.TS Đoàn Đức Phương