Đào tạo đại học
Đề cương môn học: Hán văn Việt Nam thế kỷ X-XIV
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****   Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013     ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC  Hán văn Việt Nam thế kỷ X-XIV (Vietnam’s Chinese Writings from 10th  Century to 14thCentury)   1. Thông tin về giảng viên * Giảng viên 1 Họ ...
Đề cương môn học: Hán văn Việt Nam thế kỷ XIX-XX
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****   Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013     ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC  Hán văn Việt Nam thế kỷ XIX-XX (Vietnam’s Chinese Writings from 19th  Century to 20thCentury)   1. Thông tin về giảng viên * Giảng viên 1 - ...
Đề cương môn học: Đường thi - Cổ văn
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****   Hà nội, ngày 06 tháng 10 năm 2013       ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐƯỜNG THI -  CỔ VĂN (Poetry of Tang Dynasty and Classical Writings)     1.Thông tin về giảng viên: * Giảng viên 1 Họ và tên: Phạm Á...
Đề cương môn học Chư tử
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****   Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013     ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHƯ TỬ (Zhuzi (Chinese Ancient Philosophical Masters))   1. Thông tin về giảng viên: * Giảng viên 1 - Họ và tên: Đinh Thanh Hiếu - Chức danh, học ...
Chương trình đào tạo hệ chuẩn trình độ Đại học, ngành Văn học - Đề cương học phần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI  NHÂN VĂN ***********     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO  TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: VĂN HỌC MÃ SỐ: 5220330   ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN                              Hà Nội, 5/2015 (Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm) files/Tong-hop-De-cuong-hoc-phan-Van-hoc-chuan-2015final.doc
Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học, ngành Văn học - Đề cương học phần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI  NHÂN VĂN ***********     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO  TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: VĂN HỌC MÃ SỐ: 5220330   ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN                              Hà Nội, 5/2015 (Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm) files/Tong-hop-De-cuong-hoc-phan-Van-hoc-CLC-final-2015.doc
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - 2015
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: VĂN HỌC MÃ SỐ: 52220330 (Ban hành theo Quyết định số 3596/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)   PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: &...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - 2015
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: VĂN HỌC MÃ SỐ: 52220330 (Ban hành theo Quyết định số 3603/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)   PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo - Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: &...
Bản mô tả các học phần hệ chất lượng cao (CLC) năm 2015
1. PHI1004       Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1          2 tín chỉ Học phần tiên quyết: không Môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 cung cấp cho người học: Thế giới quan và phương pháp luận triết học đúng đắn thông qua những nội dung ...
Bản đặc tả CTĐT chuẩn trình độ Đại học và CTĐT CLC trình độ ngành Văn học
Phụ lục: BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VĂN HỌC (Ban hành theo Quyết định số 3603/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) Đơn vị cấp bằng Trường ĐHKHXH&NV Đơn vị giảng dạy Trường ĐHKHXH&NV Đơn vị ...
Top