Đào tạo đại học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH HÁN NÔM NA
 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: HÁN NÔM MÃ SỐ: 52220104 (Ban hành theo Quyết định số 3596/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Há...
Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Hán Nôm 2015
Chuẩn đầu ra 1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền ...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2015
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: HÁN NÔM MÃ SỐ: 52220104 (Ban hành theo Quyết định số 3596/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)   PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Há...
Đề cương môn học: Phân tích văn bản chữ Nôm
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****   Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013       ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÂN TÍCH VĂN BẢN CHỮ NÔM (Analysis to Texts in Nom Script)   1. Thông tin về giảng viên * Giảng viên 1     &...
Đề cương môn học: Ngũ kinh 3 (Xuân thu - Tả truyện)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****   Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013   ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGŨ KINH 3 (XUÂN THU – TẢ TRUYỆN) (The Five Classics 3 (Chunqiujing with Zuo’s Comments))     1. Thông tin về giảng viên * Giảng viên 1 -Họ và tên: Phạm ...
Đề cương môn học: Ngũ kinh 2 (Lễ - Dịch)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013   ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGŨ KINH 2 (LỄ -DỊCH) (The Five Classics 2 (Lijing-Yijing))   1. Thông tin về giảng viên * Giảng viên 1 Họ và tên: Đinh Thanh Hiếu Chức danh, học hàm, ...
Đề cương môn học: Ngũ kinh 1 (Thi - Thư)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****   Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013   ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGŨ KINH 1 (THI – THƯ) (The Five Classics 1 (Shijing-Shujing))     1.Thông tin về giảng viên: * Giảng viên 1 Họ và tên: Đinh Thanh Hiếu Chức danh, học hà...
Đề cương môn học: Lịch sử Kinh học Nho gia
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****   Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013   ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LỊCH SỬ KINH HỌC NHO GIA (A History of Confucian Classics Studies)   1. Thông tin về giảng viên: * Giảng viên 1 Họ và tên: Đinh Thanh Hiếu Chứ...
Top